Overslaan en naar inhoud gaan

Privacy statement

Je privacy is voor ons heel belangrijk. In ons privacy statement lees je hoe we omgaan met je persoonlijke gegevens.

1 Algemeen

1.1. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Kappersbedrijf (hierna: “Het Fonds”) omgaat met persoonsgegevens van haar Deelnemers. Het Fonds treedt hierbij op als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.2. Door middel van deze privacyverklaring wil Het Fonds een adequate bescherming voor de Persoonsgegevens van Deelnemers realiseren en consistente privacy principes waarborgen. Deze privacyverklaring zet het volgende uiteen: 

 • 1.2.1. Welke informatie Het Fonds verzamelt in het kader van haar werkzaamheden;
 • 1.2.2. Voor welke doeleinden Het Fonds deze gegevens gebruikt;
 • 1.2.3. Welke interne en externe partijen toegang hebben tot jouw gegevens;
 • 1.2.4. Gedurende welke termijn Het Fonds jouw gegevens bewaart;
 • 1.2.5. Waar je terecht kunt voor vragen en opmerkingen en welke rechten je hebt.

2 Definities

2.1 “AVG” betekent 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' en verwijst naar Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Deze treedt in werking op 25 mei 2018.  

2.2 “Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens" zijn alle Persoonsgegevens waaruit het ras of etnische afkomst van een individu, de politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, (fysieke of geestelijke) gezondheid, seksueel gedrag of gerichtheid of gerechtelijke informatie (zoals informatie over het plegen of vermeend plegen van een strafbaar feit) kunnen worden afgeleid;

2.3 “Regeling” is het reglement van Het Fonds, van waaruit eventueel rechten voor Deelnemer kunne worden afgeleid;

2.4 “Deelnemer” is een deelnemer aan de Regeling van Het Fonds;

2.5 "Doeleinde(n)" zijn de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 4 van deze Privacy Policy.

2.6 “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of (direct of indirect) identificeerbare natuurlijke persoon (die een Deelnemer is).

2.7 "Verwerking" betekent elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot de Persoonsgegevens van een Deelnemer, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van Persoonsgegevens (“Verwerken” en “Verwerkt” hebben dezelfde betekenis).

2.8 “Verwerkingsverantwoordelijke” is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijvoorbeeld Het Fonds) die alleen, of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens bepaalt.

3 Welke persoonsgegevens verwerken we van jou?

3.1 Het Fonds Verwerkt onder meer de volgende Persoonsgegevens van jou:

 • NAW- en overige contactgegevens (naam, adres, e-mail adres, etc.);
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens (hoogte salaris, salarisschaal, vakantiegeld, emolumenten, etc.);
 • Gegevens omtrent jouw familieleden, voor zover relevant;
 • BSN;
 • Gegevens omtrent jouw opbouw van rechten in de Regeling.

3.2 Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle Persoonsgegevens die wij van of over jou ontvangen in het kader van jouw deelname aan de regeling bij Het Fonds. Het merendeel van de Persoonsgegevens die we over jou Verwerken, is informatie die we van of namens jouw werkgever hebben ontvangen, of informatie die je rechtstreeks aan ons hebt verstrekt (bijvoorbeeld wijzigingen die je aan ons doorgeeft). In sommige gevallen verwerken we Persoonsgegevens die wij van derden hebben ontvangen, bijvoorbeeld van het UWV, de Belastingdienst, de Basis Registratie Personen (BRP) en andere pensioenuitvoerders.

3.3 Wij kunnen ook zogenaamde Bijzondere categorieën van Persoonsgegevens van jou Verwerken, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidspercentages.

4 Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

Het Fonds gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van pensioen- en uitkeringswet- en regelgeving;
 • Vaststellen van de hoogte van en uitbetaling van pensioenaanspraken en -uitkeringen;
 • Berekenen, vastleggen en innen van premies bij werkgevers;
 • Behandelen van geschillen;
 • Voorkomen van fraude;
 • Statistische analyses;
 • Klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Adequate communicatie met de deelnemer/betrokkene/relatiemanagement;
 • Direct marketing;
 • Wettelijke voorschriften;
 • Efficiënt personeelsbeheer;
 • Websitebeheer

Voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens in het kader van klanttevredenheidsonderzoeken of relatiebeheer vragen wij jouw expliciete toestemming. De overige verwerkingsdoelen hebben een wettelijke of contractuele basis of er is sprake van een gerechtvaardigd belang van het Fonds (direct marketing en websitebeheer).

5 Beveiliging

5.1 Binnen Het Fonds wordt de toegang tot Persoonsgegevens van Deelnemers strikt beperkt als ook beschermd. Slechts bevoegde personen hebben toegang tot jouw gegevens, op basis van een persoonlijke login en paswoord en overige technische en organisatorische maatregelen, zulks mede om verlies en ongeoorloofde toegang tot Persoonsgegevens tegen te gaan. Daarenboven is raadpleging van Persoonsgegevens door de bevoegde personen slechts toegestaan voor zover relevant in het kader van hun specifieke opdracht en het beoogde Doeleinde.

6 Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

6.1 Het Fonds kan derde partijen inschakelen om namens en ten behoeve van haar Persoonsgegevens te verwerken. Hierbij valt onder meer te denken aan een door ons ingeschakelde pensioenuitvoeringsorganisatie of bijvoorbeeld een door ons ingeschakeld IT-bedrijf. Deze derde partijen mogen jouw Persoonsgegevens alleen in onze opdracht Verwerken; het is deze partijen dan ook niet toegestaan om Persoonsgegevens zelfstandig te Verwerken. Wij hebben met deze partijen  verwerkingsovereenkomsten gesloten om dit te kunnen garanderen.

6.2 Indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zal Het Fonds jouw Persoonsgegevens met derde partijen delen, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst, de Nederlandsche Bank, de AFM, het UWV, etc.

6.3 In het geval van een juridische procedure waarbij Het Fonds direct of indirect betrokken raakt, kan Het Fonds jouw Persoonsgegevens delen met haar juridische adviseurs of gerechtelijke instanties.

7 Bewaartermijn

7.1 Het Fonds houdt De Persoonsgegevens van Deelnemers bij:

 • 7.1.1 niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, of;
 • 7.1.2 in zoverre redelijkerwijs nodig om aan een toepasselijke wettelijke (documentatie)vereiste te voldoen, of;
 • 7.1.3 in zoverre noodzakelijk in het kader van de toepasselijke bewaartermijn van 7 jaar nadat het doel van de verwerking is bereikt.

7.2 De juiste termijn per categorie Persoonsgegevens kan teruggevonden worden in het gegevensbewaringsbeleid van Het Fonds. Dit kan worden aangevraagd door de personen vernoemd in artikel 8.2 te contacteren.

7.3 Zodra de toepasselijke bewaringstermijn is verstreken, zullen de Persoonsgegevens van Deelnemers veilig verwijderd of vernietigd worden, of worden geanonimiseerd. 

8 Rechten van de deelnemers

8.1 In overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens, kan iedere Deelnemer verschillende rechten uitoefenen.

 • 8.1.1 De Deelnemer heeft het recht om inzage te verkrijgen in de verwerking van zijn Persoonsgegevens en informatie te ontvangen in verband met de verwerking van de Persoonsgegevens.
 • 8.1.2 De Deelnemer heeft het recht om van Het Fonds onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste of verouderde Persoonsgegevens te verkrijgen, of zijn persoonsgegevens bij Het Fonds te laten wissen. Verder, en met inachtneming van de Doeleinden van de Verwerking, heeft de Deelnemer ook het recht onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.
 • 8.1.3 De Deelnemer kan in sommige gevallen bezwaar maken tegen de Verwerking van zijn of haar Persoonsgegevens op basis van dwingende redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Ook heeft de Deelnemer het recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen (Om communicatie aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte en kenmerken van de pensioengerechtigde vindt profilering plaats).
 • 8.1.4 Indien de Verwerking van de Persoonsgegevens van de Deelnemer is gebaseerd op jouw toestemming kun jij jouw toestemming voor deze Verwerking op elk gewenst ogenblik intrekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de voorafgaande Verwerking en Het Fonds kan mogelijkerwijs nog steeds berusten op een andere rechtsgrond voor de Verwerking van de betrokken Persoonsgegevens.
 • 8.1.5 De Deelnemer heeft in sommige gevallen het recht om bepaalde Persoonsgegevens in een gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen, en deze aan anderen over te dragen, zulks op basis van dwingende redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

8.2 Pensioenfonds Kappers reageert binnen een maand inhoudelijk op het door de Deelnemer ingestelde verzoek. Deze termijn wordt opgeschort indien aanvullende informatie van de Deelnemer of een derde dient te worden verkregen. Pensioenfonds Kappers heeft de mogelijkheid om de reactietermijn op 3 maanden te zetten indien het een complex verzoek betreft of het verzoek onderdeel uitmaakt van een bulkverzoek (grote hoeveelheid betrokkenen met hetzelfde verzoek). Over een reactietermijn van meer dan een maand zal de Deelnemer steeds tijdig worden geïnformeerd.

8.3 Indien je een verzoek wenst in te dienen tot inzage en/of bijwerken van jouw Persoonsgegevens die wij Verwerken, gelieve contact op te nemen met de pensioenuitvoerder van het Fonds: 

TKP Pensioen
Postbus 8100
9702 KC Groningen
Telefoonnummer: (050) 582 98 70
E-mailadres: deelnemer@pensioenkappers.nl